Бош саҳифа

 

Ассалому алейкум, кафедрамизнинг  веб-сайтига хуш келибсиз!
         Умид қиламизки, ташрифингиз Сиз учун фойдали бўлади.

Турсунов Джахангир Хусанович

Хурматли сайтимиз меҳмонлари! Сизни бизнинг биологик ва тиббий кимё кафедрамизда кўришдан мамнунмиз!


Кафедрамиз ўзининг тарихига эга. 1920 йилда биокимё ва кимё кафедралари ташкил этилган. Уларни биокимё, биоанорганик ва биоорганик кимё фанлардан наъмунавий ва ишчи дастурларни ишлаб чиқарган ўз соҳасининг илғор мутахассислари Р.Г. Энгелянд, Джаббар Саттар, А.Н. Адова, А.С. Волынский, А.Н. Крыженков, М.А. Азизовлар бошқарган. Кейинчалик кафедрани М.К. Алявия, К.Х. Ходжиев, А.Г. Махсумов, С.С. Косимовалар бошқарган. Улар ўрганиб борилаётган мутахассислик бўйича ўқув жараёнини такомиллаштиришган, илмий тадқикот ўтказилиши учун на факат ўқитувчи-профессор таркибига, балки талаба ва аспирантлар учун ҳам махсус илмий лабораториялар ташкил этишган. Бу кафедранинг илмий ва илмий-педагогик салоҳиятини кўтаришга, кимё ва биокимё мутахассислик бўйича 20 докторлик ва 100 дан ортик номзодлик диссертацияларни ҳимоялашга муваффак бўлди. 1992 йилда кимё ва биокимё кафедралари бирлашди, ва кафедрани профессор А.А. Абраров, А.А. Ходжиметов, Р.А. Сабирова бошқаришди.

Кафедрада даволаш, тиббий-педагогика, тиббий-профилактика ва олий малакали хамшира куллиетларнинг биринчи ва иккинчи боскичт алабалари учун биоанорганик ва биоорганик киме, биологик киме фанлардан машгулотлар олиб борилмокда.

Кафедра ТТА  худудининг учинчи укув корпусларида жойлашган. Кафедрада маъруза зали, амалий машгулотларни утказиш учун хоналар, кимева биокиме фанлардан лаборатория ишларини утказиш ва амалий куникмаларга эга булиш учун мулжаланган алохида хоналар мавжуд этилган. Улар замонавий лаборатория асбоб-ускуналар ва жихозлар билан жихозланиб, лаборатория ишларни бажариш учун зарур булган кимевий реагент ва биотестлар билан таъминланган.

Маъруза хонаси мульти медиали компьютер жихозлар билан жихозланиб, бу маърузани янги технологик ишламаларни кулланилишга йул беради. Маърузалар профессор ва доцентлар томонидан укилиб борилади, техника ва илм-фанни тараккиетини замонавий ривожланишни кузда тутилган холда йилдан-йилга янгиланиб боради, улар организмни физиологик ривожланишни ва патологик жараенини биокимевий асосларни максимал даражада тушунишга якинлаштирилган, бу уз навбатда урганиб борилаетган фанга нисбатан тиббиет йуналишдаги талабаларни кизикиши оширилади.

Амалий машгулотлар замонавий интерактив укитиш усуллардан фойдаланган холда ягона услубий тизим буйича олиб борилади, бу машгулотда талабаларни фаол катнашишга олиб келади. Асосан «Кейс-стадия», «Мия хужуми», «асалари ини» ва бошка технологик укитиш усуллари кулланиланади. Гурухларда талабалар билан амалий машгулотни утказишни асосий талабалар уларни фаол катнашиш, персонал компьютерга эга булиш, куриб чикилаетган муаммоларни куриб чикишда янги ахборот олиш учун интернетдан эркин фойдаланиш, мутахассислик буйича «Мажмуа»дан машгулотларда манба сифатида фойдаланиш ва инглиз тилини билиш. Инглиз тилини билиш даражасига караб амалий машгулотлар тулик инглиз тилида еки 20-30% инглиз тилида олиб борилади. Хар машгулотга талаба мустакил иш тайерлаб келади, бу уз навбатда гурухда мухокама килинади ва хулоса чикарилади. Якун ясашдан олдин ва талабани бахолаганда куриб чикилаетганда муаммо буйича билим даражаси, амалий куникмани эга булиш даражаси, олган натижалардан клиника дафойдаланишни билиш, фаол катнашиш ва бажарган мустакил иш кузда тутилади.

Оралик назоратни утказиш сони (кетма-кетлиги) ажратилган укув соатларига боглик. Биоанорганик киме фани буйича даволаш, тиббий-педагогика, тиббий-профилактика ва стоматология факультетлари учун – 1, биоорганик киме фани буйича даволаш, тиббий-педагогика, тиббий-профилактика ва стоматология факультетлари учун – 1, биологик киме фани буйича даволаш, тиббий-педагогика, тиббий-профилактика ва стоматология факультетлари учун – 2та. Оралик назорат билетларга асосан «Мажмуа»да берилган саволлар оралик назоратни утказишдан 1 ой олдин такдим этилиб огзаки олиб борилади.

Якуний назорат 2 қисмдан иборат: кафедрада талабалар амалий қўникмаларни қадама-қадам  бажариши ва ТТА тест марказида тест сифасида ўтказилади.

Шунингдек кафедрада “Тиббий биокиме” мутасасислиги бўйича магистратура ийналиши мавжуд, бугунги кунда 5 та магистратура талабалари тахсил олишмоқда. Магистратура директори тиббиет биокиме сохасида илгор мутахассис  профессор Сабирова р.А. бўлиб  талабаларга ўқитилиетган мутахасисликка нисбатан қизиқишни, илмий кўникма ва педагогик фаолиятни етказмоқда.

Кафедрада илмий лаборатория мавжудлиги ходимлар,  магистратура  ва бакалавриатура талабалари томонидан замонавий илмий тадқиқотларни ўтказишга, талабалар илмий жамият ва еш олимлар анжуманларида фаол қатнишишга йўл очди.

Кафедра ходимлари доим малака ошириш марказларида хар 3-5 йилда ўзини педагогик салоҳиятини ошириб келиш билан биргаликда интернет ва замонавий адабиетлардан билимларини бойитиб келмоқдалар. Похожее изображение

Контакт маълумотлар!
Тошкент ш, Олмазор тумани, фаробий кўчаси 3-ўқув биноси, 3-қават.
tel. (+71) 214-59-63